КОСОВСКИ ХРИСТОС И САМОУБИСТВО ЕВРОПЕ

КОСОВО И МЕТОХИЈА НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ НОВЕ „НАЦИОНАЛНЕ РЕВИЈЕ“


Угледни магазин Србија. Национална ревија, који излази у одвојеним издањима на српском, руском и енглеском језику, насловне стране свог новог броја (67, април 2018) посветио је теми Косова и Метохије. Први пут за дванаест година, колико излази овај јединствени српски магазин, насловне стране три издања, на три језика, међусобно су различите. И свака носи различиту текстуалну поруку.

На насловној страни српског издања стоји:

Нова раскршћа у беспућу

КОСОВСКИ ХРИСТОС И ЗАМКА ЕВРОПЕ.

На насловној страни енглеског издања пише:

New Crossroads in Wasteland

CHRIST OF KOSOVO AND THE SUICIDE OF EUROPE

(КОСОВСКИ ХРИСТОС И САМОУБИСТВО ЕВРОПЕ).

На насловној страни руског издања:

Новые перекрёстки в бездорожье

КОСОВСКИЙ ХРИСТОС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОССИИ

(КОСОВСКИ ХРИСТОС И ОДГОВОРНОСТ РУСИЈЕ).

Све три насловне можете видети овде.

Уредник је Бранислав Матић, дизајн потписује професор Јован Жељко Рајачић. Цело издање прожето је дирљивом надом да ово није последњи број Националне ревије што излази у Србији која у свом саставу, правно, има Косово и Метохију. Да ово није последњи број пред катастрофу предавања Косова српском руком окупационој сили и њеној локалној послузи.

Кратки уреднички уводник у новом броју Националне ревије вреди навести у целини:

По­ми­сли­ли смо да се ле­то, пре­ко ре­да, за­и­ста при­ма­кло. Во­ће је на бр­зи­ну, за је­дан дан, по­че­ло да цве­та. Чак је и но­во­го­ди­шња ра­све­та у Бе­о­гра­ду све­ча­но ски­ну­та са бан­де­ра; на­ја­вље­но је да ће то бит­но до­при­не­ти по­ра­сту про­да­је сла­до­ле­да и цви­ке­ра за сун­це. А он­да је пр­вог да­на про­ле­ћа осва­нуо снег, са тем­пе­ра­ту­ром у ми­ну­су. Зи­ма је у на­док­на­ди вре­ме­на за­и­гра­ла на бод у го­сти­ма. Не зна­мо да ли је то ба­ба Мар­та, или је опет цр­кла ба­те­ри­ја на „хар­пу“, или је кли­ма по­лу­де­ла као све оста­ло.

Чи­та­лац Ра­ди­во­је С., по­ли­тич­ки ана­ли­ти­чар и бло­гер из се­ла Сму­тљи­ко­вац, пи­ше нам пре­кју­че: „Ср­би се спре­ма­ју да овог смут­ног про­ле­ћа на­пра­ве исто­риј­ски ком­про­мис са сво­јом про­па­шћу, не­по­ко­ле­бљи­ви у од­лу­ци да то на­зо­ву не­ка­ко дру­га­чи­је. И да са­ми се­бе из­ва­ра­ју на кар­та­ма. Сен­дви­чи за то ду­го пу­то­ва­ње у пра­зни­ну, на­рав­но, би­ће де­ље­ни бес­плат­но. Мо­ле­ба­ни тим по­во­дом би­ће одр­жа­ни у свим роб­ним ку­ћа­ма ,Икее‘ и ,Ли­дла‘, а на­чал­ство­ва­ће им де­мо­крат­ски иза­бра­ни па­три­јарх ко­јег ће ве­ро­ват­но игра­ти Ла­за Ри­стов­ски или Бу­ле Гон­цић… Спрд­њу на стра­ну, ако не­ко за­и­ста мо­же ста­ти на пут овом са­мо­у­ки­ну­ћу и до­не­ти пре­о­крет, он­да је то Цр­ква. За­то ће Цр­ква овог про­ле­ћа бес­плат­но до­би­ти на­пред­ни ју­го­сло­вен­ски устав и стал­но ме­сто у цр­ним хро­ни­ка­ма, не би ли се о ја­ду за­ба­ви­ла со­бом.“

Ако ни­сте си­гур­ни у ко­јој сте се зе­мљи ју­трос про­бу­ди­ли, не жу­ри­те да ра­за­бе­ре­те. И не пи­пај­те да­љин­ски упра­вљач. Исти­на је не­ка­да уме­ла да бу­де стра­шна, али ле­ко­ви­та. Са­да је са­мо стра­шна.

Но­ви број На­ци­о­нал­не ре­ви­је, упр­кос по­мах­ни­та­лој кли­ми и дру­штве­ном за­га­ђе­њу, ни­као је. Па­жљи­во за­ли­ван, шти­ћен од мра­зева. Ко зна, мо­жда то бу­де до­вољ­но за…

Изворник: Национална ревија

(Visited 491 times, 1 visits today)

Буковички

Learn More →

One thought on “КОСОВСКИ ХРИСТОС И САМОУБИСТВО ЕВРОПЕ

  1. Космонаут 14. априла 2018. at 13:48

    Врхунски урађено, заиста. Са правом мером туге, поноса и “васељенског дрхтаја”. Да свима буде све јасно. Најјача порука је она коју нико не изговара директно, али је добро знамо: МИ ЋЕМО СЕ ТАМО ВРАТИТИ! МИ ЋЕМО СЕ ВРАТИТИ КУЋИ! Свака част људима који су ово направили и разаслали по свету!

    Одговори

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *